10-Islam Zuzaku

1.Ligji i veprimit të masave

1.Koncepti i pH

3.Llogaritja e pH së tretësirave I

2.Llogaritja e pH II

4.Llogaritje e pH III

5.Llogaritje e pH IV

6.Llogaritje e pH te acidet e forta

7.Ngritja e pikës së vlimit dhe ulja e pikës së ngrirjes së tretësirës

8.Numrat kuantik

9.Numri oksidues

10.Përcaktimi i formulave empirike dhe atyre molekuare

11.Përqendrimi i tretësirave

12.Termodinamikë Llogaritja e entalpisë së djegies

13.Barazimi i reaksioneve kimike

14.Barazimi i reaksioneve kimike DETYRA

15.Elektroliza e ujit

16.Entalpia dhe Entropia

17.Hollimi i tretësirave

18.Hollimi i tretësirave II

19.Izotopet e hidrogjenit

20.Izotopet e karbonit

21.Izotopet e klorit

22.Izotopet e oksigjenit

23.Ligji i veprimit të masave