15. Natyra Robelli

1. Limitet-4- përsëritje (zgjidhjet) 1-4

2. Limitet- 4-përsëritje ( Detyra)

3. Limitet-3- përsëritje (zgjidhjet) 1-4

4. Limitet-3- përsëritje ( Detyra)

5. Limitet-2- përsëritje( zgjidhjet ) 1-5

6. Limitet-2- përsëritje (Detyra)

7. Limitet-1- përsëritje (Zgjidhjet)

8. Limitet-1- përsëritje (Detyrat)

9. Derivati i fuksionit invers

10. Derivati i fuksionit invers – Detyra per dosje

11. Derivati i përbërë

12. Derivati i funksionit logaritmik, eksponencial,trigonomtrik-detyra per dosje

13. Derivati i fuksionit invers-ushtrime

14. Derivati I Funksionit Logaritmik, Fuqi, Eksponencial, Trigonometrik.

15. Derivatet – Detyra për dosje

16. Derivati – Detyra për dosje

17. Tabela – derivatet e përbëra

18. Ushtrime për derivatin

19. Ushtrime -detyra per dosje

20. Ushtrime për derivatet

21. Tabela e derivateve