Reagim nga Klubi i Anglishtes (në gjuhën angleze dhe shqipe)

Uncategorized

Reagim nga Klubi i Anglishtes English:

 

The fact that in our schools there are abusers and people being abused shows us just how little we’ve done for our children and their future. We’re used to hearing shameful comments about victims, abusers as well, but who’s fault is it really? Are little kids being born monsters or are we creating them? We’ve heard people shaming daughters for going out late and little boys for not knowing better, but why aren’t we pointing towards the real source of all these deeds : US ! Starting from the parents who should be educating their children, sons as well as their daughters. Teachers showing them what’s right and wrong as well as our leaders that should be making bigger moves against these things. We keep saying that those children are our future but what kind of future will that be if this is the present we are making them live? Let’s all start making that change starting in us and then by raising our voice not only on social medias but at home, family, friends and schools! Together for a better and safer future for all of us!

Shqip:

Fakti që në shkollat tona ekzistojnë abuzues dhe persona të abuzuar na tregon se sa pak kemi bërë për fëmijët tonë dhe të ardhmen e tyre. Ne jemi mësuar me turpërimin e viktimave dhe abuzuesve, por i kujt është në të vërtetë faji? A janë duke lindur të ligë fëmijët apo jemi duke i bërë të tillë? Ne kemi kritikuar vajzat tona që të mos dalin vonë, dhe djemtë pasi që “nuk dinë më mirë”, por përse nuk jemi duke iu drejtuar burimit të të gjithë këtyre veprave: NE! Duke filluar nga prindërit të cilët duhet të jenë duke i edukuar fëmijët e tyre, si djemt edhe vajzat. Mësuesit të cilët duhet të i tregojnë se çfarë është e drejtë e ç’është e gabuar e liderët tonë që duhet të marrin vendime më direkte ndaj këtyre gjërave. Ne vazhdimisht themi se fëmijët janë e ardhmja jonë, por çfarë e ardhme do të jetë ajo nëse kjo është e tashmja në të cilën po i detyrojmë të jetojnë? Le të bëjmë të gjithë këtë ndryshim duke filluar nga vetja e të ngrisim zërin tonë jo vetëm në media sociale, por në shtëpi, familje, shoqëri dhe shkolla! Së bashku për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt për të gjithë ne!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *