Themelimi dhe trajnimi i Klubit të Karrierës

Uncategorized

Me mbështetjen e Programit ASSET, Klubi i Karrierës është themeluar dhe trajnuar në gjimnazin tonë. Ky klub, i udhëhequra nga nxënësit dhe mentoruar nga Profesori Pajtim Rashiti, organizojnë aktivitete të orientimit dhe këshillimit në karrierë për shokët dhe shoqet e shkollës, si: praktikë apo punë vullnetare në bizneset dhe organizata lokale, panaire të karrierës, debate, trajnime, etj.
Me këto aktivitete, nxënësit zhvillojnë shkathtësi si: puna ekipore, komunikimi, të menduarit kritik, hulumtim, shkathtësi ndërmarrëse e shumë të tjera që ndikojnë në përgatitje për jetë dhe punë.
Programi ASSET (Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt), financohet nga USAID, ndërsa zbatohet nga KEC në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *